Thông tư 09/2016//TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình

icon-download-42x42Downloat tài liệu tại đây :

09/2016/TT-BXD