Mục tiêu và yêu cầu của hoạt động định giá doanh nghiệp

Vendor: LPI Exam Code: 101-400 & Exam Name: LPI Level 1 Exam 101, Junior Level Linux Certification, Part 1 of 2 Version: DemoDEMO

QUESTION 1 What can the Logical Volume Manager (LVM) be used for? (Choose THREE correct answers.) A. To create RAID 9 arrays. B. To dynamically change the size of logical volumes. C. To encrypt logical volumes. D. To create snapshots. E. To dynamically create or delete logical volumes. Correct Answer: BDE

QUESTION 2 Which of the following environment https://www.pass4itsure.com/300-101.html variables overrides or extends the list of directories holding shared libraries? A. LD_LOAD_PATH B. LD_LIB_PATH C. LD_LIBRARY_PATH D. LD_SHARE_PATH E. LD_RUN_PATH Correct Answer: C

QUESTION 3 In Bash, inserting 1>&2 after a command redirects A. standard error to standard input. B. standard input to standard error. C. standard output to standard error. D. standard error to standard output. E. standard output to standard input. Correct Answer: C

QUESTION 4 Which of the following commands kills the process with the PID 123 but allows the process to "clean up" before exiting? A. kill -PIPE 123 B. kill -KILL 123 C. kill -STOP 123 D. kill -TERM 123 Correct Answer: D

QUESTION 5 Which of the following characters can be combined with a separator string in order to read from the current input source until the separator string, which is on a separate line and without any trailing spaces, is reached? A. << B. <| C. !< D. &

QUESTION 6 What is the effect of the egrep command when the -v option is used? A. It enables color to highlight matching parts. B. It only outputs non-matching lines. C. It shows the command's version information. D. It changes the output order showing the   last matching line first. Correct Answer: B

QUESTION 7 Which grep command will print only the lines that do not end with a / in the file foo? A. grep '/$' foo B. grep '/#' foo C. grep -v '/$' foo D. grep -v '/#' foo Correct Answer: C

QUESTION 8 Which of the following shell redirections will write standard output and standard error output to a file named filename? A. 2>&1 >filename B. >filename 2>&1 C. 1>&2>filename D. >>filename E. 1&2>filename Correct Answer: B

QUESTION 9 Which of the following commands will print the https://www.ciscodemoguide.com/ last 10 lines of a text file to the standard output? A. cat -n 10 filename B. dump -n 10 filename C. head -n 10 filename D. tail -n 10 filename Correct Answer: D

QUESTION 10 Which of the following commands prints all files and directories within the /tmp directory or its subdirectories which are also owned by the user root? (Choose TWO correct answers.) A. find /tmp -uid root -print B. find -path /tmp -uid root C. find /tmp -user root -print D. find /tmp -user root E. find -path /tmp -user root print Correct Answer: CD

QUESTION 11 After moving data to a new filesystem, how can the former path of the data be kept intact in order to avoid reconfiguration of existing applications? (Choose TWO correct answers.) A. By creating an ACL redirection from the old to the new path of the data. B. By creating a hard link from the old to the new path of the data. C. By creating a symbolic link from the old to the new path of the data. D. By running the command touch on the old path. E. By mounting the new filesystem on the original path of the data. Correct Answer: CE

QUESTION 12 Which of the following settings for umask ensures that new files have the default permissions -rw-r----- ? A. 0017 B. 0640 C. 0038 D. 0027 Correct Answer: D

QUESTION 13 Which of the following commands changes the number of days before the ext3 filesystem on /dev/sda1 has to run through a full filesystem https://www.braindump4it.com check while booting? A. tune2fs -d 200 /dev/sda1 B. tune2fs -c 200 /dev/sda1 C. tune2fs -i 200 /dev/sda1 D. tune2fs -n 200 /dev/sda1 E. tune2fs --days 200 /dev/sda1 Correct Answer: C

QUESTION 14 Which of the following commands creates an ext3 filesystem on /dev/sdb1? (Choose TWO correct answers.) A. /sbin/mke2fs -j /dev/sdb1 B. /sbin/mkfs -t ext3 /dev/sdb1 C. /sbin/mkfs -c ext3 /dev/sdb1 D. /sbin/mke3fs -j /dev/sdb1 Correct Answer: AB

QUESTION 15 What is the purpose of the Filesystem Hierarchy Standard? A. It is a security model used to ensure files are organized according to their permissions and accessibility. B. It provides unified tools to create, maintain and manage multiple filesystems in a common way. C. It defines a common internal structure of inodes for all compliant filesystems. D. It is a distribution neutral description of locations of files and directories. Correct Answer: D

QUESTION 16 Which of the following commands can be used to display the inode number of a given file?A. inode B. ls C. ln D. cp Correct Answer: B

QUESTION 17 Which file in the proc filesystem lists parameters passed from the bootloader to the kernel? (Specify the file name only without any path.) Correct Answer: cmdline

QUESTION 18 Which option to the yum command will update the entire system? (Specify ONLY the option name without any additional parameters.) Correct Answer: update

QUESTION 19 Which command displays a list of all background tasks running in the current shell? (Specify ONLY the command without any path or parameters.) Correct Answer: jobs

QUESTION 20 Which umask value will result in the 210-250 dumps default access permissions of 600 (rw-------) for files and 700 (rwx------) for directories? (Specify only the numerical umask value.) Correct Answer: 0077

Đảm bảo chất lượng và độ tin cậy của thông tin

Kết quả định giá doanh nghiệp là cơ sở thông tin quan trọng của nhiều đối tượng liên quan đến doanh nghiệp được định giá, cũng như chính  doanh nghiệp được định giá. Để đưa ra được một phương án kinh doanh tốt hoặc một quyết định đầu tư có hiệu quả các doanh nghiệp và các tổ chức, các cá nhân đòi hỏi phải có một nguồn thông tin chính xác, có độ tin cậy cao. Vì vậy mục tiêu chất lượng và độ tin cậy của thông tin là quan trọng nhất là yêu cầu đầu tiên trong công tác định giá. để thực hiện được yêu cầu này cơ quan định gía cần hoàn thiện đồng thời nhiều yếu tố như: nguồn thông tin đầu vào tốt, năng lực định giá của cán bộ định giá, phương pháp định giá, tính minh bạch khách quan trong công việc…..

bao-cao-tai-chinh

Đảm bảo tính nhanh chóng và đúng thời điểm

Giá trị của thông tin mang tính chất thời gian, mọi quyết định đầu tư hay việc đưa ra một chính sách kinh doanh mới đều sẽ diễn ra trong một thời điểm nhất định và có gía trị trong một khoảng thời gian nhất định. Vì vậy thông tin định giá phải đảm bảo đúng tiến độ của dự án, thông tin định giá phải được sử dụng đúng thời điểm tức là phục vụ việc đưa ra quyết định của người sử dụng thông tin. Tuy nhiên việc đảm bảo yêu cầu nhanh chóng đúng thời điểm vẫn phải dựa trên nguyên tắc chính xác, tin cậy về giá trị của thông tin.

Đảm bảo mục tiêu chi phí.

Việc định giá doanh nghiệp không phải được thực hiện với bất kì giá nào, mọi chi phí trong quá trình định giá một doanh nghiệp sẽ được tính vào một phần của chi phí đầu tư. Phương pháp định giá nào cho kết quả tốt nhất và cung cấp được nhiều thông tin nhất đồng thời tiết kiệm chi phí nhất sẽ được nhà đầu tư lựa chọn.
Các doanh nghiệp khác nhau có ngành nghề kinh doanh khác nhau và mang đặc trưng của ngành, do vậy khi xét đến giá trị doanh nghiệp nhà định giá phải lựa chọn những phương pháp định giá sao cho phù hợp nhất. Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thương mại sẽ có tài sản hữu hình lớn nhưng mặt khác các công ty phần mềm hoặc các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các ngành nghề đặc biệt thì lại có giá trị tài sản vô hình cao và tài sản hữu hình lại không có giá trị đáng kể…. việc lựa chọn phương pháp phù hợp sẽ cho phép định giá chính xác, phản ánh được giá trị thực của doanh nghiệp. Việc sử dụng kết hợp nhiều phương pháp định gía sẽ nâng cao chất lượng, tính chính xác của công việc định giá.Leave a Reply

Hỗ trợ trực tuyến