Nghị định 43/2014/ND-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luât đất đai

icon-download-42x42Downloat tài liệu tại đây :

43/2014/NĐ-CP