Quyết định số 1643/QĐ-SXD của Sở Xây dựng Hà Nội về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và quý III năm 2016