Quyết định số 1586/QĐ-BXD ngày 30/12/2014

Quyết định số 1586/QĐ-BXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu gốm, sứ xây dựng và đá ốp lát ở Việt Nam đến năm 2020

icon-download-42x42 Download tài liệu tại đây