Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/04/2015

Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/04/2015 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

icon-download-42x42 Download tài liệu tại đây