GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TÂM

Là nền tảng đạo đức trong công việc

TRÍ

Là sức mạnh và bản lĩnh nghề nghiệp

TÍN

Là sức mạnh quan trọng trong hoạt động nghề nghiệp, đặc biệt đối với ngành Thẩm định giá

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TÂM

Là nền tảng đạo đức trong công việc

TRÍ

Là sức mạnh và bản lĩnh nghề nghiệp

TÍN

Là sức mạnh quan trọng trong hoạt động nghề nghiệp, đặc biệt đối với ngành Thẩm định giá

TẦM NHÌN

Trở thành đơn vị thẩm định giá hàng đầu Việt Nam

SỨ MỆNH

Mang lại giá trị thật cho khách hàng