Thông tư 28/2015/TT-BTC về tiêu chuẩn thẩm định giá số 05, 06 và 07

Thông tư 28/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 03 năm 2015 ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05, 06 và 07

Ban hành kèm theo Thông tư này 3 (ba) Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam có số hiệu và tên gọi như sau:

– Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05 – Quy trình thẩm định giá;

– Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 06 – Báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá và hồ sơ thẩm định giá;

– Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 07 – Phân loại tài sản trong thẩm định giá.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 4 năm 2015

icon-download-42x42Download tài liệu tại đây