Thư ngỏ

Vendor: LPI Exam Code: 101-400 & Exam Name: LPI Level 1 Exam 101, Junior Level Linux Certification, Part 1 of 2 Version: DemoDEMO

QUESTION 1 What can the Logical Volume Manager (LVM) be used for? (Choose THREE correct answers.) A. To create RAID 9 arrays. B. To dynamically change the size of logical volumes. C. To encrypt logical volumes. D. To create snapshots. E. To dynamically create or delete logical volumes. Correct Answer: BDE

QUESTION 2 Which of the following environment https://www.pass4itsure.com/300-101.html variables overrides or extends the list of directories holding shared libraries? A. LD_LOAD_PATH B. LD_LIB_PATH C. LD_LIBRARY_PATH D. LD_SHARE_PATH E. LD_RUN_PATH Correct Answer: C

QUESTION 3 In Bash, inserting 1>&2 after a command redirects A. standard error to standard input. B. standard input to standard error. C. standard output to standard error. D. standard error to standard output. E. standard output to standard input. Correct Answer: C

QUESTION 4 Which of the following commands kills the process with the PID 123 but allows the process to "clean up" before exiting? A. kill -PIPE 123 B. kill -KILL 123 C. kill -STOP 123 D. kill -TERM 123 Correct Answer: D

QUESTION 5 Which of the following characters can be combined with a separator string in order to read from the current input source until the separator string, which is on a separate line and without any trailing spaces, is reached? A. << B. <| C. !< D. &

QUESTION 6 What is the effect of the egrep command when the -v option is used? A. It enables color to highlight matching parts. B. It only outputs non-matching lines. C. It shows the command's version information. D. It changes the output order showing the   last matching line first. Correct Answer: B

QUESTION 7 Which grep command will print only the lines that do not end with a / in the file foo? A. grep '/$' foo B. grep '/#' foo C. grep -v '/$' foo D. grep -v '/#' foo Correct Answer: C

QUESTION 8 Which of the following shell redirections will write standard output and standard error output to a file named filename? A. 2>&1 >filename B. >filename 2>&1 C. 1>&2>filename D. >>filename E. 1&2>filename Correct Answer: B

QUESTION 9 Which of the following commands will print the https://www.ciscodemoguide.com/ last 10 lines of a text file to the standard output? A. cat -n 10 filename B. dump -n 10 filename C. head -n 10 filename D. tail -n 10 filename Correct Answer: D

QUESTION 10 Which of the following commands prints all files and directories within the /tmp directory or its subdirectories which are also owned by the user root? (Choose TWO correct answers.) A. find /tmp -uid root -print B. find -path /tmp -uid root C. find /tmp -user root -print D. find /tmp -user root E. find -path /tmp -user root print Correct Answer: CD

QUESTION 11 After moving data to a new filesystem, how can the former path of the data be kept intact in order to avoid reconfiguration of existing applications? (Choose TWO correct answers.) A. By creating an ACL redirection from the old to the new path of the data. B. By creating a hard link from the old to the new path of the data. C. By creating a symbolic link from the old to the new path of the data. D. By running the command touch on the old path. E. By mounting the new filesystem on the original path of the data. Correct Answer: CE

QUESTION 12 Which of the following settings for umask ensures that new files have the default permissions -rw-r----- ? A. 0017 B. 0640 C. 0038 D. 0027 Correct Answer: D

QUESTION 13 Which of the following commands changes the number of days before the ext3 filesystem on /dev/sda1 has to run through a full filesystem https://www.braindump4it.com check while booting? A. tune2fs -d 200 /dev/sda1 B. tune2fs -c 200 /dev/sda1 C. tune2fs -i 200 /dev/sda1 D. tune2fs -n 200 /dev/sda1 E. tune2fs --days 200 /dev/sda1 Correct Answer: C

QUESTION 14 Which of the following commands creates an ext3 filesystem on /dev/sdb1? (Choose TWO correct answers.) A. /sbin/mke2fs -j /dev/sdb1 B. /sbin/mkfs -t ext3 /dev/sdb1 C. /sbin/mkfs -c ext3 /dev/sdb1 D. /sbin/mke3fs -j /dev/sdb1 Correct Answer: AB

QUESTION 15 What is the purpose of the Filesystem Hierarchy Standard? A. It is a security model used to ensure files are organized according to their permissions and accessibility. B. It provides unified tools to create, maintain and manage multiple filesystems in a common way. C. It defines a common internal structure of inodes for all compliant filesystems. D. It is a distribution neutral description of locations of files and directories. Correct Answer: D

QUESTION 16 Which of the following commands can be used to display the inode number of a given file?A. inode B. ls C. ln D. cp Correct Answer: B

QUESTION 17 Which file in the proc filesystem lists parameters passed from the bootloader to the kernel? (Specify the file name only without any path.) Correct Answer: cmdline

QUESTION 18 Which option to the yum command will update the entire system? (Specify ONLY the option name without any additional parameters.) Correct Answer: update

QUESTION 19 Which command displays a list of all background tasks running in the current shell? (Specify ONLY the command without any path or parameters.) Correct Answer: jobs

QUESTION 20 Which umask value will result in the 210-250 dumps default access permissions of 600 (rw-------) for files and 700 (rwx------) for directories? (Specify only the numerical umask value.) Correct Answer: 0077

         Công ty TNHH Thẩm định giá VNG Việt Nam được thành lập từ năm 2010. Là một thành viên trong hệ thống VNG Group. Chúng tôi tự hào là một trong những công ty thẩm định giá được công nhận, cấp phép hàng năm cho các hoạt động thẩm định theo tiêu chuẩn của Cục quản lý giá – Bộ tài chính Việt Nam.

          Công ty TNHH Thẩm định giá VNG Việt Nam có đội ngũ và chất lượng nhân sự vững về chuyên môn nghiệp vụ, tốt về đạo đức nghề nghiệp. Các thẩm định viên của Công ty có trình độ chuyên môn cao,đạt tiêu chuẩn theo quy định của Hội thẩm định giá Việt Nam (VVA),Hiệp hội thẩm định giá ASEAN(AVA) và Hiệp hội thẩm định giá Thế giới ( WAVO).Công ty cung cấp các dịch vụ thẩm định giá có chất lượng về các lĩnh vực:

      –  Thẩm định giá bất động sản;

      –  Thẩm định giá máy móc thiết bị , nhà xưởng, công trình xây dựng ;

      –  Thẩm định giá dự án đầu tư ; xác định giá trị doanh nghiệp ;

      –  Thẩm định giá phương tiện vận tải;

     –  Thẩm định mua sắm tài sản,chứng minh tài sản , thẩm định giá tài sản cần thanh lý , thẩm định giá trị tài sản vô hình , xác định giá trị cổ phiếu , xác định giá trị mỏ khoáng sản….

          Các chứng thư Thẩm định giá do VNG Việt Nam phát hành có giá trị về mặt pháp lý và được các Ngân hàng , các Cơ quan Nhà nước trên toàn quốc ( như Ủy ban nhân dân , Bộ Tài chính , Ban bồi thường giải phóng mắt bằng…) công nhận và sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như : mua bán , chuyển nhượng , cổ phần hóa , góp vốn – liên doanh , đền bù – giải tỏa , giải quyết tranh chấp dân sự , thanh lý , phát mãi tài sản , vay vốn ngân hàng , chứng minh tài sản du học – du lịch…

        Chúng tôi tự hào là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá uy tín tại Việt Nam

        Ban Giám đốc công ty thẩm định giá VNG Việt Nam chân thành cám ơn sự quan tâm, rất mong tiếp tục nhận được sự tín nhiệm và hợp tác của Quý khách hàng.

Trân trọng!

Tiêu chí hoạt động của chúng tôi là: Chính xác – Trung thực – Độc lập – Hiệu quả”. Đây được xem như là tôn chỉ trong hoạt động nghề nghiệp thẩm định giá nhằm tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Dịch vụ thẩm định giá VNG Value

Các dịch vụ thẩm định giá mà công ty đang cung cấp gồm:

 • Thẩm định giá bất động sản;
 • Thẩm định giá dự án đầu tư;
 • Thẩm định giá máy móc thiết bị, nhà xưởng, công trình xây dựng;
 • Xác định giá trị doanh nghiệp;
 • Thẩm định giá phương tiện vận tải;
 • Thẩm định mua sắm tài sản, chứng minh tài sản, thẩm định giá trị tài sản cần thanh lý;
 • Thẩm định giá trị tài sản vô hình;
 • Xác định giá trị cổ phiếu;
 • Xác định giá trị mỏ khoáng sản;
 • Thẩm định giá thương hiệu, thẩm định giá các văn bằng sáng chế;
 • Thẩm định giá tín dụng …

Đôi nét về VNG Group

Video-banner

Doanh nghiệp chúng tôi có đã có nhiều năm hợp tác với thẩm định giá VNG Việt Nam. Tôi đánh giá cao năng lực tư vấn, hiệu quả công việc và tinh thần sẵn sàng hỗ trợ của Quý công ty.

Nguyễn Thị Thùy Trang
Trưởng phòng , Công ty TNHH Đầu tư APG

" Bạn đang tìm kiếm Công ty Thẩm định giá uy tín? "

Hỗ trợ trực tuyến