Thẩm định giá Dự án đầu tư tại Hà Đông

Tài sản thẩm định: Giá trị quyền phát triển dự án đầu tư xây dựng

Pháp lý: Đầy đủ

Địa điểm: Hà Đông, TP Hà Nội

Thời gian: Tháng 02/2017

Diện tích: 11.866m 2

Mục đích thẩm định giá: Xác định giá trị thị trường của tài sản để lập kế hoạch đầu tư

1

2

3

Capture