Thẩm định Bất động sản tại Hà Nam

Bất động sản: Giá trị quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất

Pháp lý: Đầy đủ

Địa điểm: Hà Nam

Thời gian: Tháng 03/2017

Diện tích: 95m2

Mục đích thẩm định giá: Xác định giá trị thị trường của tài sản phục vụ cho việc bán đấu giá thanh lý tài sản.

1

2