Bà Đinh Thị Hà

Phó Giám Đốc

Ông Vũ Minh Quyền

Giám đốc Chi nhánh Hà Nội

Ông Lê Minh Tiến

Giám đốc CN TP.HCM

Ông Phạm Vũ Minh Phúc

Phó Giám đốc

Bà Hồ Thị Nhung

Trưởng phòng Bất động sản