Bà Trần Thị Thu Hằng

Giám đốc điều hành

Ông Vũ Minh Quyền

Giám Đốc Kinh Doanh

Bà Lê Thị Thịnh

Giám đốc CN Đà Nẵng

Ông Lê Minh Tiến

Giám đốc CN TP.HCM

Bà Đinh Thị Hà

Phó Giám Đốc

Ông Hàn Chí Dũng

Trưởng phòng nghiệp vụ

Ông Đoàn Quang Minh

Trưởng phòng kinh doanh

Ông Trần Tuấn Sơn

Trưởng phòng kinh doanh

Ông Phạm Vũ Minh Phúc

Trưởng phòng MMTB, Dự án Đầu tư

Bà Hồ Thị Nhung

Phó phòng MMTB

Bà Nguyễn Thị Anh Thu

Cố vấn cao cấp