Bà Nguyễn Thanh Lịch

Giám đốc

Bà Trần Thị Thu Hằng

Giám đốc điều hành

Ông Nguyễn Minh Tiến

Giám đốc CN TP.HCM

Bà Nguyễn Thị Anh Thu

Cố vấn cao cấp

Bà Đinh Thị Hà

Trưởng ban kiểm soát

Ông Phạm Vũ Minh Phúc

Trưởng phòng MMTB, Dự án Đầu tư

Bà Hồ Thị Nhung

Phó phòng MMTB

Bà Nguyễn Ngọc Hiền

Ban Kiểm Soát