“Kỷ cương -liêm chính -hành động -sáng tạo -bứt phá- hiệu quả”

Đó là phương châm hành động của Chính phủ trong năm 2019 được đặt ra tại Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán NSNN năm 2019 (Nghị quyết 01) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Văn phòng Chính phủ hoàn thiện. Dự thảo Nghị quyết 01 cũng đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành cũng như đề ra cách thức tổ chức thực hiện cụ thể, rõ ràng.

4 trọng tâm chỉ đạo điều hành

Trình bày tóm tắt nội dung chính của dự thảo Nghị quyết 01 tại Hội nghị Chính phủ mở rộng với các địa phương ngày 28/12/2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho biết, những mục tiêu tổng quát của Dự thảo Nghị quyết 01là: Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tạo chuyển biến thực chất hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến và tận dụng có hiệu quả cuộc CMCN4.0. Chú trọng phát triển y tế, giáo dục, đào tạo, văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Dự thảo Nghị quyết 01 đã được sự đồng thuận, thống nhất cao của các thành viên Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho biết. Ảnh: Chinhphu.vn

Dự thảo Nghị quyết nhận định, tình hình năm 2019, đất nước ta tiếp tục có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Trong khi đó, nền kinh tế còn nhiều tồn tại, hạn chế tích tụ từ trước; tiềm lực, sức cạnh tranh, năng suất lao động còn thấp; tính độc lập, tự chủ chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới cùng với những áp lực ngày càng tăng từ việc thực hiện các cam kết quốc tế.

Năm 2019 được xác định là năm bứt phá để thực hiện thành công kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 và kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với phương châm hành động làKỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả, Chính phủ đề ra 04 trọng tâm chỉ đạo điều hành.

Một là,nâng cao năng lực nội tại, khả năng chống chịu của nền kinh tế. Củng cố nền tảng vĩ mô, duy trì và khơi thông các động lực tăng trưởng. Quyết liệt thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.

Hai là,xây dựng bộ máy kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ; tiếp tục tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi. Tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng xây dựng và thực thi pháp luật. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ. Chú trọng cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy biên chế tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới và tăng cường hiệu quả hoạt động tư pháp.

Ba là,phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân; xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Bốn là,chủ động, tích cực tham gia chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Tập trung tổng kết và xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025.

2019: GDP đạt 6,8%, CPI dưới 4%

Phó Thủ tướng cho biết, căn cứ các chỉ tiêu của Trung ương, Quốc hội giao, Chính phủ đặt mục tiêu năm 2019, các chỉ tiêu phấn đấu đều cao và tích cực hơn hoặc bằng các chỉ tiêu Quốc hội giao.

Về tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 6,8%; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng CPI dưới 4%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so với GDP 34%; tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 89% bằng chỉ tiêu Quốc hội giao; tỷ lệ che phủ rừng 41,85%; tốc độ tăng kim ngạch xuất nhập khẩu từ 8%-10% (Quốc hội giao là từ 7%-8%); tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất nhập khẩu dưới 2%; số giường bệnh trên 1 vạn dân là 27; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 38,1%; mức tỷ lệ giảm nghèo theo tiêu chuẩn đa chiều là 1%-1,5%; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo 60%-62%;

Trong các nhóm nhiệm vụ và giải pháp, Chính phủ cũng đề ra các chỉ tiêu cụ thể giao cho các Bộ, ngành, lĩnh vực. Trong đó, về tốc độ tăng trưởng ba khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản khoảng 3%; công nghiệp xây dựng khoảng 8,57%; dịch vụ 6,83%-7,2%; xuất khẩu nông, lâm, thủy sản khoảng 42-43 tỷ USD; tốc độ tăng tổng mức bán lẻ, dịch vụ 12%; 70 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 50% tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới; thành lập mới doanh nghiệp 140.000; tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động giảm từ 30%-50%; tăng thu ngân sách so với dự toán Quốc hội giao khoảng 5%; tỷ lệ động viên/GDP là 23,5%; tỷ lệ nợ đọng thuế/GDP là 5%; tỷ lệ chi đầu tư phát triển/tổng chi ngân sách là 27%-27,5%; tỷ trọng chi thường xuyên/tổng chi ngân sách giảm xuống còn từ 63%-63,5%; bội chi ngân sách dưới 3,6%; nợ công/GDP 61,3%; nợ Chính phủ/GDP 5,2%; nợ nước ngoài của quốc gia dưới 49%; tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng thương mại dưới 2%; tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống dưới 5%;…

8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Để đạt mục tiêu tăng trưởng 6,8%, tại Dự thảo Nghị quyết, Chính phủ đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với 45 nhiệm vụ, giải pháp và 188 nhiệm vụ cụ thể.Trong đó,

Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và thận trọng, phối hợp hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác, nhất quán mục tiêu duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tăng trưởng tín dụng đi đôi với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung tín dụng cho các lĩnh vực sản xuất, nhất là các lĩnh vực ưu tiên; đẩy mạnh bao phủ tín dụng, đẩy lùi tín dụng ”đen”. Thực hiện hiệu quả các biện pháp bình ổn giá cả, thị trường; điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý theo lộ trình và liều lượng phù hợp.

Tiếp tục cơ cấu lại NSNN. Siết chặt kỷ luật tài chính – NSNN; quản lý và sử dụng tài sản công. Giám sát chặt chẽ việc quản lý và sử dụng vốn vay. Cơ cấu lại các khoản thu, mở rộng cơ sở thuế. Mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử.

Tập trung hoàn thiện thể chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, nhất là trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao; nội luật hóa các cam kết hội nhập quốc tế; cơ cấu lại thị trường chứng khoán, bảo hiểm; cơ cấu lại tổ chức các sở giao dịch chứng khoán; đẩy mạnh phát triển thị trường phái sinh, trái phiếu doanh nghiệp và các sản phẩm mới. Hoàn thiện thể chế, khuyến khích phát triển đa dạng các dịch vụ tài chính, kế toán, kiểm toán, thẩm định giá, xếp hạng tín nhiệm…

Khơi thông thể chế để tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực xã hội; xây dựng Luật Đối tác công tư (PPP). Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu của các bộ, ngành, địa phương, đơn vị trong việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; công khai kết quả thực hiện. Thu hút chọn lọc, có hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài trong tình hình mới.

Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước gắn với niêm yết trên thị trường chứng khoán. Công khai doanh nghiệp đã cổ phần hóa, đủ điều kiện nhưng chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán và xem xét trách nhiệm người đứng đầu.

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện thí điểm các mô hình thanh toán mới, các doanh nghiệp công nghệ tài chính (fintech), nghiên cứu việc kết nối ví điện tử không thông qua tài khoản ngân hàng và áp dụng công nghệ mới, giải pháp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính.

Phát huy nguồn lực tài nguyên, tăng cường bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo đó, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai. Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường thanh tra công vụ. Xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, đổi mới phương thức, lề lối làm việc.

Hoàn thiện khung khổ pháp lý chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Đẩy mạnh tiến độ thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đơn giản hóa, cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Nâng cao Chỉ số về Chính phủ điện tử với ba nhóm chỉ số thành phần về dịch vụ công trực tuyến, hạ tầng viễn thông và nguồn nhân lực. Xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

Bên cạnh đó, Dự thảo Nghị quyết cũng chú trọng đến công tác tổ chức triển khai, theo dõi, đánh giá, kiểm tra, giám sát cũng như công tác báo cáo, tham mưu đề xuất trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Hotline: 0975.11.50.50
Tư vấn dịch vụ
Gọi điện ngay
TƯ VẤN DỊCH VỤ