Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về vốn đầu tư nhà nước vào doanh nghiệp

Hotline: 0975.11.50.50
Tư vấn dịch vụ
Gọi điện ngay