Tin thẩm định giá

Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế

Ngày 15-1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị đã ký ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. Việc quản lý, khai thác, sử dụng, phát huy các nguồn lực hiện…

Xác định giá đất: Không rõ ràng quy định, không chế tài xử lý, ngân sách hụt thu nghìn tỷ

Theo Kiểm toán Nhà nước, phương pháp xác định giá đất theo hướng dẫn tại các Thông tư, Nghị định hiện nay còn nhiều bất cập, không rõ ràng; việc thực hiện còn nhiều vướng mắc dẫn đến tình trạng xác định giá đất tại các địa phương có sai sót, hạn chế, gây thất…

Hotline: 0975.11.50.50
Tư vấn dịch vụ
Gọi điện ngay